เกี่ยวกับเรา

บริษัท ม้าเร็ว จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ คุณพัชนี ลีนะเปสนันท์ ซึ่งได้ประสบการณ์จากที่เคยได้ร่วมงาน กับบริษัทแห่งหนึ่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยมา โดยได้เรียนรู้ระบบการทำงานทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง จึงได้เก็บข้อมูลต่างๆที่ได้ประสบมา นำมาแก้ไขปรับปรุงด้วยความมุ่ง
หวังที่จะจัดตั้งบริษัทของตนเองและด้วยความตั้งใจจริงจึง ได้จัดตั้งบริษัท ม้าเร็ว จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2538 โดยตั้งอยู่ที่ 601/25 ซอยรามคำแหง 39 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง การุงเทพฯ 10310

คุณพัชนี ลีนะเปสนันท์ ได้เข้ารับหน้าที่บริหารงานใน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยได้นำประสบการณ์ที่ได้ สะสมมาใช้ในการบริหารให้มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจและ ประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการ บริษัท ม้าเร็ว ได้บริการจนเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทลูกค้าตลอดระยะเวลา 10 ปี และยังคงไม่หยุดนิ่งได้พัฒนาระบบการบริหารและ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญอยู่ตลอดเวลา เพราะเราตระหนักถึงผลประโยชน์ของบริษัทลูกค้าอยู่เสมอ

          บริษัท ม้าเร็ว มีหลักการบริหารและดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือบริษัท ลูกค้า โดยมีแนวทางในการรองรับกรณีบุคลากรทดแทน ซึ่งช่วยให้งานที่ดำเนินอยู่ไม่เกิดช่องว่างและสามารถดำเนินต่อเนื่องไปได้ด้วยดี

การสับเปลี่ยนเมื่อพนักงานของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพทางบริษัทจะอำนวยความ สะดวกในการสับเปลี่ยนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและไม่สร้าง ปัญหาให้กับบริษัทลูกค้า

การชดเชยค่าปรับตามสัญญา เช่น กรณี บริษัท ม้าเร็ว ไม่มีการจัดส่งพนักงานไปแทนพนักงานประจำที่หยุดงาน ทางบริษัทยินยอมให้บริษัทลูกค้ามีการปรับตามสัญญาที่ ตกลงกัน

บริษัท ม้าเร็ว ได้เล็งเห็นและพยายามรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทลูกค้าไว้อย่างลงตัวและไม่มี การเอาเปรียบลูกค้าแต่อย่างใด และยังคงให้บริการครอบคลุมถึงรายย่อย เช่น งานรายวัน รายเดือน และ รายปี

ทำไมต้องใช้บริการกับ บริษัท ม้าเร็ว จำกัด

บริการแบบมืออาชีพ พนักงานของเราทุกคน มีประสบการณ์การทํางานไม่ต่ํากว่า 5 ปี จึงทําให้รู้ลักษณะและรายละเอียดของการทํางาน ทําให้เข้าใจระบบงานของทาง ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความชํานาญด้านเส้นทางภายในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และ ในโซนอุตสาหกรรม โดยพนักงานทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารที่ สามารถใช้ GPS และ สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี ทางเราได้มีการอบรมพนักงานทุกคนให้บริการลูกค้า อย่างจริงใจ มีมารยาท อดทนและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี พร้อมทั้งทางบริษัท ยังมีทีมงานประสานงาน ที่พร้อมบริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าทุกท่านทันทีและรวดเร็ว

บริษัทมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรรม โดยพนักงานของเราทุกคน ผ่านการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกรมตํารวจ จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานที่ส่งไปบริการลูกค้ามีความปลอดภัยสูง

บริษัทมีพนักงานทดแทนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของท่านต้องชะงักลง เนื่องจากการขาดลาของพนักงาน ทางบริษัทจึงมีพนักงานทดแทน ส่งไปบริการตลอด

บริษัทมีการจัดอบรม ให้ความรู้ และทักษะความรู้ด้านการจราจรแก่พนักงาน

บริษัทมีพนักงานทดแทนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของท่านต้องชะงักลง เนื่องจากการขาดลาของพนักงาน ทางบริษัทจึงมีพนักงานทดแทน ส่งไปบริการตลอด

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา